Privacystatement en cookiebeleid

Privacystatement en cookiebeleid

Het privacystatement en het cookiebeleid van SpaaQ zijn van toepassing op alle gegevensverwerkingen en op onze websites. Bij bepaalde diensten of tools kan een specifiek privacystatement zijn opgenomen waarin u – aanvullend op dit algemene privacystatement – nadere details kunt vinden.

Privacyverklaring

SpaaQ vindt het heel belangrijk dat jouw persoonsgegevens worden beschermd. Wij respecteren de privacy van onze klanten, bezoekers en gebruikers van onze website. We zien erop toe dat jouw persoongegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. SpaaQ verwerkt persoonsgegevens volgens de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet stellen. We houden ons daarbij aan alle wet- en regelgeving wat betreft de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden gegevensverwerking

SpaaQ verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Wettelijke verplichting – Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht op grond van bijvoorbeeld fiscale wetgeving.
  • Levering diensten – Wanneer u diensten van SpaaQ afneemt en u daartoe een overeenkomst met ons sluit (telefonisch of via onze websites/apps) dan leggen wij dit en de historie daaromheen vast.
  • Contact – Wanneer je contact met ons opneemt. Contactmomenten kunnen worden gemonitord. Bij telefoongesprekken (voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), via e-mails, of via een link die je aanklikt in een e-mail (of een andere elektronische boodschap) die je van ons ontvangt. Dit is ook het geval wanneer je het contactformulier invult, gebruikmaakt van de chatfunctie, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, contact opneemt via websites/apps, inlogt op jouw account, u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert.
  • Nieuwsbrieven en e-mailings– Wij informeren je over onze (nieuwe) producten en diensten als je daarvoor toestemming heeft gegeven: rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld met campagnes via social media en zoekmachines. Toestemming geven gebeurt (impliciet) zodra u lid wordt of expliciet op andere wijze en/of momenten. Daarbij houden wij rekening met jouw voorkeuren op basis van afgenomen diensten en met jouw interesses op basis van vastgelegd gebruik van onze websites/apps, waarvoor je toestemming heeft gegeven.

Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social mediaplatforms. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daarvoor ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. Als je niet wilt dat via deze platforms advertenties van ons worden getoond, kun je dat bij ons aangeven via onderstaande contactgegevens. Je kunt zich hiervoor via de websites van deze platforms zelf afmelden. Het kan zo zijn dat je daarna nog steeds onze advertenties te zien krijgt wanneer u in een algemene doelgroep valt waarop wij onze advertentie richten.

Voor zover SpaaQ voor bovengenoemde doeleinden gebruikmaakt van een derde (als verwerker van persoonsgegevens), is ieder ander (commercieel) gebruik van jouw persoonsgegevens door deze derde niet toegestaan, tenzij je die derde daarvoor zelf toestemming heeft gegeven.

Beveiliging en bewaartermijn

SpaaQ gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die je aan ons toevertrouwt. Zo zorgen wij ervoor dat jouw gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen SpaaQ toegang tot jouw gegevens. SpaaQ bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan haar wettelijke (bewaar)verplichtingen. De gegevens kunnen eventueel (gedepersonaliseerd) langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

Jouw rechten

Na een bepaalde periode wist SpaaQ persoonsgegevens die zij heeft verwerkt volgens haar wettelijke verplichtingen (met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen). Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

Op grond van de AVG heb je een aantal rechten wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens:

  • Inzage– Je hebt het recht ons te vragen of er persoonsgegevens van jou worden verwerkt. Wij verstrekken je op verzoek een overzicht van deze gegevens.
  • Rectificatie en aanvulling– Je hebt het recht ons te vragen om onjuiste persoonsgegevens van je te wijzigen en om jouw persoonsgegevens aan te vullen.
  • Beperking verwerking– Je hebt heeft het recht ons te verzoeken bepaalde persoonsgegevens van jou te verwijderen als je vindt dat wij deze gegevens niet (langer) mogen verwerken.
  • Vergetelheid – Je hebt het recht ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen, wanneer deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt of als je jouw toestemming daarvoor intrekt, tenzij ons dit wettelijk niet is toegestaan.
  • Bezwaar – Je kunt bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over diensten van SpaaQ (marketing) en tegen profilering voor marketingdoeleinden. Je kunt ook bezwaar maken als je vindt dat de verwerking onrechtmatig is, als er een wettelijke grondslag ontbreekt, of als je vindt dat jouw rechten zwaarder wegen dan het belang van SpaaQ om jouw persoonsgegevens te verwerken.

De bovengenoemde verzoeken kunt u via ons contactformulier of via e-mail richten ( [email protected] ), onder vermelding van ‘mijn privacy’. Per post kan ook: SpaaQ, t.a.v. Organisatie, Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoetermeer. Wij reageren zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken op jou verzoek.

Datalekken

SpaaQ  houdt zich uiteraard aan haar wettelijke verplichtingen wat betreft het melden van datalekken. Wij melden een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht je een (mogelijk) datalek ontdekken, verzoeken wij u ons dit zo snel mogelijk te laten weten, door ons een e-mail te sturen met je naam en telefoonnummer, eventueel de organisatie waarvoor u werkt en een korte omschrijving van het datalek.

Beveiligingsverklaring

SpaaQ gaat uiterst zorgvuldig om met de veiligheid van haar systemen. Desondanks kan er in de beveiliging van onze systemen een zwakke plek voorkomen. Mocht je er één vinden, dan horen wij dat graag. Wij treffen dan zo snel mogelijk gepaste maatregelen.

Social media

Wij corresponderen graag via het web en (eigen) social mediakanalen met leden, klanten en bezoekers van onze website over onze organisatie en diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en vragen te beantwoorden. Wij volgen daartoe het internet en social mediakanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spannen wij ons in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en daar proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat wij (persoons)gegevens vastleggen als wij deelnemen aan feeds, vragen beantwoorden of reageren op opmerkingen. Deze gegevens worden uiteraard in overeenstemming met dit privacystatement verwerkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan social mediakanalen of de content op social mediakanalen. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

Gebruik van cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door bezoekers meest gevraagde pagina’s. We maken hierbij gebruik van cookie-technologie. Cookies worden opgeslagen op bijvoorbeeld pc, laptop, tablet of smartphone. Niet alle cookies mogen zo maar worden opgeslagen.

SpaaQ en andere websites

Op onze sites treft je een aantal links aan naar andere websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop die partijen met jouw gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, wanneer aanwezig, van de site die je bezoekt.

Vragen of klachten

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Richt deze aan: SpaaQ, t.a.v. Organisatie, Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoetermeer.

Je kunt hiervoor ook het contactformulier gebruiken of bellen met SpaaQ via telefoonnummer 079 7999594. Of mail via [email protected]

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in het privacystatement en cookiebeleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken om de meest actuele versie te kunnen raadplegen.